kursy
Grupa 1

NAJBLIŻSZY PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU:   
Planowany termin rozpoczęcia 1 czerwca 2020 r. - kurs online.

Zgłoszenia na kurs (w zakładce "do pobrania") można składać osobiście w Biurze OS SEP lub  e-mailem biuro@sep.szczecin.pl

„KURSY ONLINE" - szczegóły w zakładce "najbliższe planowane kursy"

 

"KURSY STACJONARNE" - zawieszone do odwołania

"Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Szkolenie obejmuje 30 godz. lekcyjnych (8 spotkań) i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym . 

Opłata za szkolenie wynosi – 550,00 zł + opłata egzaminacyjna .

 

„Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz prac kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Szkolenie obejmuje 60 godz. lekcyjnych (16 spotkań) i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych m.in. MPI-502, CMP-400, MIC-10, MRU-21, VT-2, CS-1, LXP-10B, LKZ-700 produkcji SONEL S.A, które umożliwiają przeprowadzenie badań instalacji odbiorczej w zakresie przewidzianym normą PN-IEC 60364-6-61 oraz symulowanie typowych uszkodzeń w instalacji elektrycznej. Uczestnicy kursu poznają praktyczną stronę wykonywania pomiarów elektrycznych, najczęściej popełniane błędy przy pomiarach oraz jak się przed nimi ustrzec. 

Opłata za szkolenie wynosi – 850,00 zł + opłata egzaminacyjna.

 

„Pomiary kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania pracy w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu, a chcą rozszerzyć swoje uprawnienia o część pomiarową. Szkolenie obejmuje 30 godz. lekcyjnych (8 spotkań) i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych dostępnych na polskim rynku. Jedyne szkolenie w naszym województwie, które umożliwi Państwu zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania pomiarów kontrolnych instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 kV. Wykaz następujących pomiarów kontrolnych do 1kV obejmujących program kursu:

 • badania ciągłości przewodów,
 • pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
 • pomiar rezystancji izolacji urządzeń i narzędzi,
 • ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilenia,
 • pomiar impedancji pętli zwarciowej,
 • pomiar wyłącznika różnicowoprądowego,
 • pomiar rezystancji uziomu:
  • metodą techniczną,
  • metodą techniczną z wykorzystaniem cęgów dla pomiaru uziemień wielokrotnych,
  • metodą dwucęgową dla pomiarów bez elektrod pomocniczych,
  • metodą udarową.
 • pomiar rezystancji uziemień z wykorzystaniem mierników do pomiarów pętli zwarcia,
 • pomiar rezystywności gruntu,
 • badanie natężenia i równomierności oświetlenia na stanowisku pracy,

Nauka sporządzania protokołów sprawdzenia odbiorczego i kontrolnego zgodnie z normą PN-HD 60364-6.

Zasady bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych.

 

Stanowiska laboratoryjne umożliwiają przeprowadzenie badań instalacji odbiorczej w zakresie przewidzianym normą PN-IEC 60364-6-61 oraz symulowanie typowych uszkodzeń w instalacji elektrycznej. Podczas ćwiczeń praktycznych wykorzystane zostaną nowoczesne przyrządy pomiarowe m.in. MPI-502, CMP-400, MIC-10, MRU-21, VT-2, CS-1, LXP-10B, LKZ-700 produkcji SONEL S.A. Poznacie Państwo praktyczną stronę wykonywania pomiarów elektrycznych, najczęściej popełniane błędy przy pomiarach oraz jak się przed nimi ustrzec. 
Opłata  za szkolenie wynosi – 450,00 zł + opłata egzaminacyjna.

 

 

Zajęcia odbywają się  cztery razy w tygodniu  (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) od godziny 16.00 do 19.00, w  siedzibie Oddziału Szczecińskiego SEP przy al. Wojska Polskiego 67 (budynek NOT).