egzaminy
Egzaminy

Miejsce i termin egzaminów:
Egzaminy kwalifikacyjne w Grupie 1, 2 i 3 odbywają się w biurze Oddziału Szczecińskiego SEP przy al. Wojska Polskiego 67 (budynek NOT):

 

Grudzień

04 grudnia 2019 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

12 grudnia 2019 r. godz. 17.00 (Komisja 087)

18 grudnia 2019 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

 

Opłaty:

 

Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od dnia 1 stycznia 2019 r. wynosi:

- na stanowisku EKSPLOATACJI (E) - 225,00 zł

- na stanowisku DOZORU (D) - 225,00 zł

 

Opłatę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu w biurze OS SEP w godz. 9.00 - 16.00  lub przelewem na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A. 34 1020 4795 0000 9502 0105 6068  z dopiskiem: egzamin, imię i nazwisko.

 

Dla firm, do wystawienia faktury VAT niezbędne jest podanie w przelewie:
- pełna, prawidłowa nazwa firmy
- właściwy adres firmy
- NIP firmy

 

Zgodnie z  uchwałą nr 6/2007 Prezydium Oddziału Szczecińskiego SEP z dnia 16 kwietnia 2007r.,  w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego w terminie 24 miesięcy od daty dokonania wpłaty, opłata przepada na rzecz Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Wnioski:

Wnioski egzaminacyjne dostępne są w zakładce „do pobrania”. Wniosek należy wydrukować dwustronnie ( na jednej kartce) i wypełnić drukowanymi literami. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty.

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

 

Zakres:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) określa  m. in. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz (w § 6.) zakres wiedzy wymaganej od osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ich eksploatacją i dozorem.

 

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku  (eksploatacji – E  lub  dozoru – D)  musi być potwierdzone odpowiednim  świadectwem  wydanym– na podstawie zdanego egzaminu -  przez właściwą Komisję kwalifikacyjną. Do wydawania  takich świadectw w naszym Oddziale SEP upoważnione są dwie Komisje – nr  087 i 616.  Tylko w minionej kadencji wydały one – na podstawie przeprowadzonych egzaminów – ponad  12 tys. świadectw kwalifikacyjnych, upoważniających do pracy na stanowiskach związanych  z eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci:

  • elektroenergetycznych (grupa 1),
  • wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (grupa 2),
  • wytwarzających , przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
    (grupa 3).

 

Duplikaty uprawnień - w przypadku zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży uprawnień istnieje możliwość  wydania duplikatu ważnego świadectwa kwalifikacyjnego.  Osoba występująca o duplikatu składa wniosek o wydanie duplikatu (druk dostępny w biurze Oddziału). Duplikat wydawany jest w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu wniosku i wniesieniu opłaty. Koszt duplikatu jednego świadectwa kwalifikacyjnego wynosi 30 zł.

 

Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.  

Uznanie uprawnień zawodowych (świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski będzie wykonywał pracę. Kwalifikacje zawodowe w krajach Unii uznaje w zasadzie pracodawca, z wyjątkiem tzw. zawodów regulowanych, dla których mogą być określone w różnych krajach dodatkowe kryteria. Świadectwo Kwalifikacyjne powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.