egzaminy
Egzaminy

Miejsce i termin egzaminów:
Egzaminy kwalifikacyjne w Grupie 1, 2 i 3 odbywają się w biurze Oddziału Szczecińskiego SEP przy al. Wojska Polskiego 67 (budynek NOT):

 

Styczeń

29 stycznia 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

30 stycznia 2020 r. godz. 17.00 (Komisja 087)

 

Luty

12 lutego 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

13 lutego 2020 r. godz. 17.00 (Komisja 087)

26 lutego 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Marzec

11 marca 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

25 marca 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Kwiecień

  8 kwietnia 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

22 kwietnia 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Maj

  6 maja 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

20 maja 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Czerwiec

  3 czerwca 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

17 czerwca 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Lipiec

  8 lipca 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

22 lipca 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Sierpień

  5 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

19 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Wrzesień

  2 września 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

16 września 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Październik

14 października 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

28 października 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Listopad

18 listopada 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

 

Grudzień

  2 grudnia 2020 r. godz. 15.00 (Komisja 616)

16 grudnia 2020 r. godz. 15.00 (komisja 616)

 

 

Opłaty:

 

Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi:

- na stanowisku EKSPLOATACJI (E) - 260,00 zł

- na stanowisku DOZORU (D) - 260,00 zł

 

Opłatę należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu w biurze OS SEP w godz. 9.00 - 16.00  lub przelewem na konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A. 34 1020 4795 0000 9502 0105 6068  z dopiskiem: egzamin, imię i nazwisko.

 

Dla firm, do wystawienia faktury VAT niezbędne jest podanie w przelewie:
- pełna, prawidłowa nazwa firmy
- właściwy adres firmy
- NIP firmy

 

Zgodnie z  uchwałą nr 6/2007 Prezydium Oddziału Szczecińskiego SEP z dnia 16 kwietnia 2007r.,  w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego w terminie 24 miesięcy od daty dokonania wpłaty, opłata przepada na rzecz Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Wnioski:

Wnioski egzaminacyjne dostępne są w zakładce „do pobrania”. Wniosek należy wydrukować dwustronnie ( na jednej kartce) i wypełnić drukowanymi literami. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty.

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane są w terminie 14 dni od dnia egzaminu.

 

Zakres:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828) określa  m. in. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji oraz (w § 6.) zakres wiedzy wymaganej od osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ich eksploatacją i dozorem.

 

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem nabycie uprawnień do pracy na określonym stanowisku  (eksploatacji – E  lub  dozoru – D)  musi być potwierdzone odpowiednim  świadectwem  wydanym– na podstawie zdanego egzaminu -  przez właściwą Komisję kwalifikacyjną. Do wydawania  takich świadectw w naszym Oddziale SEP upoważnione są dwie Komisje – nr  087 i 616.  Tylko w minionej kadencji wydały one – na podstawie przeprowadzonych egzaminów – ponad  12 tys. świadectw kwalifikacyjnych, upoważniających do pracy na stanowiskach związanych  z eksploatacją

urządzeń, instalacji i sieci:

  • elektroenergetycznych (grupa 1),
  • wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (grupa 2),
  • wytwarzających , przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe
    (grupa 3).

 

Duplikaty uprawnień - w przypadku zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży uprawnień istnieje możliwość  wydania duplikatu ważnego świadectwa kwalifikacyjnego.  Osoba występująca o duplikatu składa wniosek o wydanie duplikatu (druk dostępny w biurze Oddziału). Duplikat wydawany jest w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu wniosku i wniesieniu opłaty. Koszt duplikatu jednego świadectwa kwalifikacyjnego wynosi 30 zł.

 

Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.  

Uznanie uprawnień zawodowych (świadectwa kwalifikacyjnego) w krajach w/w wymaga uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w danym kraju, w którym obywatel polski będzie wykonywał pracę. Kwalifikacje zawodowe w krajach Unii uznaje w zasadzie pracodawca, z wyjątkiem tzw. zawodów regulowanych, dla których mogą być określone w różnych krajach dodatkowe kryteria. Świadectwo Kwalifikacyjne powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.